§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej euir.pl (dalej: „Strona Internetowa”), tj. usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu – STOWARZYSZENIE „EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU” (dalej: „Stowarzyszenie”) z siedzibą ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032470 | NIP: 6572978365 | REGON: 525115024; dane kontaktowe: e-mail: kontakt@euir.pl.
 2. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

§ 2. Zakres świadczonych usług

 1. Stowarzyszenie wykorzystuje Stronę Internetową do świadczenia usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia lub wsparcie konkretnego działania.
 2. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

§ 3. Finansowanie działań Stowarzyszenia

 1. Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów działalności zostały szczegółowo omówione w Statucie Stowarzyszenia.
 2. Środki pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe jak i na wsparcie konkretnego działania); spadków oraz zapisów; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy; wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
 3. Dodatkowo Stowarzyszenie może prowadzić również działalność gospodarczą, m.in. świadcząc usługi na rzecz Kontrahentów.
 4. Środki uzyskane z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia oraz jego utrzymanie.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, członkostwo w Programie, otrzymanie podziękowania wpłaconej darowizny), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Stowarzyszenie oświadcza, że wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej.
 2. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania.
 3. Stowarzyszenie zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej).
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej.
 6. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Stowarzyszenia (pocztą tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.