Polityka Cookies
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator witryny STOWARZYSZENIE „EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU”, z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania treści reklam i umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Art. 173. znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego (pełna wersja: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445)Zasady zachowania prywatności

 1. Informacje ogólne.
 2. Operatorem Serwisu jest STOWARZYSZENIE „EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU”, z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce.
 3. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez operatora. Użytkownik Witryny podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług portalu.
 4. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Witryny w celach informacyjnych i statystycznych.
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza jednocześnie likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług portalu.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
 1. Informacje w formularzach.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane pozyskiwane są w następujących przypadkach:
 • Podczas rejestracji użytkownika
 • Podczas rejestracji za pomocą konta pocztowego, jak i konta Facebook zbierane są następujące dane:
 • imie,
 • nazwisko,
 • adres e-mail.
 • W szczególnych przypadkach, w celu weryfikacji danych osobowych konieczne jest podanie numeru PESEL. Numer ten nie jest przechowywany w systemie i niemożliwe jest jego pozyskania z aplikacji internetowej. Zapisany i porównany jest jedynie skrót kryptograficzny numeru PESEL.
 • Podczas wypełniania formularza zapisów on-line
 • Za pomocą formularza zapisów on-line są zbierane i zapisywane jedynie dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane mogą być zapisane w wewnętrznym systemie obsługi sekretariatów. Osoby spoza organizacji nie będą miały dostępu do wprowadzanych danych.
 • Podczas wypełniania formularza kontaktowego
 • konieczne jest podanie adresu e-mail, oraz imienia i nazwiska w celu szybkiej obsługi zdarzenia. Automatycznie zapisywany jest również numer IP komputera, z którego wiadomość została wysłana. Operator zastrzega prawo do zapisania tych danych w wewnętrznym systemie zgłoszeń, oraz przekazania osobom zewnętrznym w celu poprawy zgłaszanych problemów.
 1. Informacja o plikach cookies.
  W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Witryny wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników portalu.
 2. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie sprzętowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. W logach serwera zapisywane mogą być następujące informacje:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa jednostki klienckiej
 • informacje o błędach
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Udostępnienie danych.
 1. Operator nie udostępnia, nie sprzedaje w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Operator nie udostępnia dzienników zdarzeń, ani innych informacji o wykorzystaniu usług, pozwalających na identyfikację użytkowników. Podmiotom współpracującym z operatorem udostępnieniu podlegać mogą wyłącznie zbiorcze informacje w formie zestawień statystycznych.
 6. Operator przed każdą publikacją danych osobowych użytkowników na stronach portalu uzyskuje zgodę na taką publikację.

Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych

Niniejszym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w umowie oraz gromadzonych w trakcie jej realizacji jest STOWARZYSZENIE „EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU” Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach; po uprzednim umówieniu oraz telefonicznie, nr telefonów: 505 9000 48, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@euir.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 1 (dalej „dane”), określoną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest realizacja umowy, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla realizacji obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa — przede wszystkim obowiązku archiwizacji dokumentacji oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f —jedynie w przypadku, gdy będzie to absolutnie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy przed sądem lub innym organem powołanym do rozstrzygania sporów.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Dane będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj.: – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy tj. 2 lata od jej rozwiązania; – do czasu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wyłącznie w zakresie, którego dotyczy ten obowiązek; przy czym okresy te mogą być zmienione wyłącznie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, jak również podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. Strona umowy ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Strona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych nie odpowiada warunkom określonym w przepisach prawa, w tym RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, odmowa ich podania jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy, chyba że zakres odmowy daje się pogodzić z jej realizacją np. w mniejszym, uzgodnionym przez strony umowy zakresie.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.